Voorwaarden en vrijwaring

Het Open Nederlands Kampioenschap Traditioneel Gerij 2022 wordt georganiseerd door de Stichting Baarn Culturele Evenementen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij (NVTG).

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de koetsier, mede namens de inzittenden van de aanspanning, dat hij/zij als deelnemer aan dit evenement van bekend is en akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

1. Deelnemers aan het evenement van de NVTG worden geacht de reglementen en (veiligheids-)instructies van de NVTG te kennen en
strikt na te leven.

2. Deelname aan het evenement is geheel voor \eigen risico. De organisatie, bestuurs- en/of commissieleden in privé zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die leden, deelnemers, publiek of derden overkomen of lijden als gevolg van deelname of bezoek aan dit evenement.

3. Deelnemers aan dit evenement zullen zich houden aan de verkeersregels en zich gedragen zoals het een goed koetsier betaamt.

4. Te allen tijde dienen de regels van de Wegenverkeerswet in acht te
worden genomen en daar vallen ook de regels voor het nutigen van alcohol onder.

 5. De deelnemers aan het evenement hebben zich individueel verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A.-verzekering).

6. De deelnemers hebben hun paard(en) op de juiste wijze geënt en kunnen hun paarden paspoort(en) voorleggen als hierom gevraagd wordt. 

7. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.

Deelnemers secretariaat:
Eemnesserweg 92B
3741 GC Baarn
E: info@nknvtg.nl
W: www.nknvtg.nl